W poświęconej aborcji debacie Roberta Mazurka na „Kanale Zero” współpracująca z organizacjami proaborcyjnymi lekarka Anna Orawiec, specjalista ginekologii i położnictwa, powiedziała: „Z punktu widzenia biologii pasożytnictwo to jest sytuacja, w której jedna oso…jeden organizm zabiera od drugiego i nie daje nic w zamian. I ciąża w pewien sposób jest taką sytuacją, ponieważ płód nie odżywia w żaden sposób kobiety. Więc jest pasożytem, ale większość kobiet jednak na to pasożytnictwo się decyduje i jest szczęśliwe z tego pasożyta, który jest w środku.”

Porównanie dziecka do pasożyta jest nie tylko skandaliczne, ale i kompletnie nieuprawnione. Apelujemy do organów samorządu lekarskiego o wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych w związku z tymi haniebnymi słowami. Zachęcamy do podpisania petycji!

PETYCJA

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie lek. Jerzy Sławiński

Szanowny Panie,

najwyższe oburzenie opinii publicznej wzbudziły słowa lek. Anny Orawiec, która w organizowanej przez Roberta Mazurka na „Kanale Zero” debacie na temat aborcji porównała dziecko nienarodzone do pasożyta, a ciążę do pasożytnictwa.

Odpowiadając na pytanie widza, pani doktor posłużyła się następującym porównaniem:

Z punktu widzenia biologii pasożytnictwo to jest sytuacja, w której jedna oso…jeden organizm zabiera od drugiego i nie daje nic w zamian. I ciąża w pewien sposób jest taką sytuacją, ponieważ płód nie odżywia w żaden sposób kobiety. Więc jest pasożytem, ale większość kobiet jednak na to pasożytnictwo się decyduje i jest szczęśliwe z tego pasożyta, który jest w środku.

Powyższe porównanie jest nie tylko skandalicznie niestosowne, urągające godności ludzi na prenatalnym etapie rozwoju i ich matek, ale również nieuprawnione. Od lat po taką dehumanizującą retorykę sięgają aktywistki proaborcyjne oraz wielkie aborcyjne koncerny, w których interesie leży pozbawienie dzieci poczętych podmiotowości i godności.

Teraz jednak – co szczególnie oburzające – szokujące słowa padły z ust specjalisty ginekologa położnika, którego zadaniem jest troska o pacjentki i ich dzieci u samego początku życia ludzkiego.

To właśnie osoba, od której najbardziej oczekuje się wrażliwości i kultury osobistej, ale także wiedzy o podstawach biologii, brnęła w absurdalne porównania, powołując się w dodatku na wiedzę z zakresu biologii.

Jak wiadomo dziecku na poziomie szkoły podstawowej, „z punktu widzenia biologii” pasożyty powodują szereg chorób i powinny być zwalczane. Ciąża z kolei jest fizjologicznym stanem, niezależnie od tego, czy jest pożądana, czy nie. „Z punktu widzenia biologii” więc pasożyt to pasożyt, a dziecko to dziecko.

Równie nieprawdziwe jest stwierdzenie, że dziecko nienarodzone można porównać z pasożytem, gdyż „pasożyt to organizm zabiera od drugiego i nie daje nic w zamian”. Również pod tym względem metafora jest nietrafiona – dziecko nienarodzone daje swojej matce cały ogrom darów – emocjonalnych, psychicznych, duchowych, a także zdrowotnych. To elementarz wiedzy perinatologicznej.

Dlatego domagam się pociągnięcia pani doktor do odpowiedzialności zawodowej. Słowa wypowiedziane podczas debaty stanowią naruszenie zasad etyki lekarskiej i uchybiają godności zawodu lekarza. Pani dr Orawiec nie została zaproszona do programu Roberta Mazurka jako aborcyjna aktywistka – joginka, ale jako ekspert medyczny. Jej wypowiedź przekazująca informacje niezgodne ze stanem nauk biologicznych i medycznych stoi w rażącej sprzeczności z postawą, jaką powinna reprezentować osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, jakim jest lekarz medycyny.

Art. 38 ust. 1 Kodeksu Etyki Lekarskiej stanowi, że: „Lekarz powinien z poczuciem szczególnej odpowiedzialności odnosić się do procesu przekazywania życia ludzkiego”. Niewątpliwie porównanie dziecka nienarodzonego do pasożyta, który w terminologii medycznej ma konkretne znaczenie, a w języku ogólnym nie ma pozytywnych konotacji, łamie ten artykuł kodeksu. Również zdjęcia zamieszczone na Instagramie lekarki, na których pozuje w poplamionym krwią fartuchu z uśmiechem na ustach i zakrwawionymi narzędziami chirurgicznymi, sugerując, że właśnie przeprowadza aborcję, naruszają dobre imię stanu lekarskiego.

Dodajmy ponadto, że art. 39 Kodeksu Etyki Lekarskiej posługuje się określeniem dziecko w odniesieniu do prenatalnego okresu życia ludzkiego. Już nawet sam ten fakt obliguje każdego lekarza, by słownictwo, którego używa, było stosowne i rzetelne.

O tym, że słowa lekarki uderzały w godność dzieci nienarodzonych, świadczy skala oburzenia, którą wywołały te słowa. Zmusiła ona autorkę wypowiedzi do zamieszczenia komentarza, jednak
zabrakło w w nim wycofania się z oburzającego porównania.

Dlatego domagam się przeprowadzenia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej wobec lek. Anny Orawiec.

Petycję podpisało: 6814

Administratorem danych jest Konfederacja Kobiet RP,
Centrum Życia i Rodziny,
Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris,
Dowiedz się więcej

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Konfederacja Kobiet Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, adres do korespondencji: al. Zjednoczenia 50/u1, 01-801 Warszawa, Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą w Warszawie, adres do korespondencji: skrytka pocztowa 99, 00-963 Warszawa 81 oraz Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa, (dalej łącznie jako: Współadministratorzy danych osobowych), w celu złożenia apelu do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie, lek. Jerzego Sławińskiego, informowania o przebiegu kampanii, a także utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją i Instytutem w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych wydarzeniach i innych akcjach społecznych, a także o możliwościach wspierania działalności Fundacji i Instytutu. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanych celach uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację i Instytut, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe złożenie apelu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie, lek. Jerzego Sławińskiego, informowanie o przebiegu kampanii, informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji i Instytutu, a także o możliwościach wspierania działalności każdego ze Współadministratorów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać: (i) Fundacji Konfederacja Kobiet Rzeczypospolitej Polskiej na adres: al. Zjednoczenia 50/u1, 01-801 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@konfederacjakobiet.pl (ii) Fundacji Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny na adres: skrytka pocztowa 99, 00-963 Warszawa 81, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres poczty elektronicznej iod@czir.org, Lub (iii) Fundacji Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris na adres: ul. Zielna 39, 00-108, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl. W zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, właściwy będzie Współadministrator, który otrzymał dane żądanie lub oświadczenie. Na wyraźne życzenie Współadministrator przekaże Państwa żądanie drugiemu Współadministratorowi, który udzieli informacji o działaniach podjętych w związku z Państwa żądaniem. W przypadku, gdy żądanie zostanie skierowane do obydwu Współadministratorów, wówczas obydwaj Współadministratorzy zobowiązani będą, każdy z osobna, do udzielenia ww. odpowiedzi. Każdy ze Współadministratorów we własnym zakresie (i) będzie realizował obowiązki informacyjne wobec Państwa oraz wobec organu nadzoru wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, (ii) zapewnia odpowiednie udokumentowanie dla potrzeb wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa, (iii) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a w razie konieczności dokonuje oceny skutków dla ochrony danych, (iv) odpowiada za zastosowanie odpowiednich mechanizmów ochrony w przypadku ewentualnych transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takim wypadku każdy ze Współadministratorów zapewni możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji bądź Instytutu usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez każdego Współadministratorów nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa żądania usunięcia danych osobowych. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych u Współadministratorów mogą Państwo zapoznać się w Polityce prywatności Fundacji Konfederacja Kobiet Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem https://konfederacjakobiet.pl/polityka-prywatnosci/, w Polityce prywatności Fundacji Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny pod adresem https://czir.org/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/ oraz w Polityce prywatności Fundacji Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris dostępnej pod adresem: https://www.ordoiuris.pl/polityka-prywatnosci/.

ORGANIZATORZY